oxygen provider course
cropped-header-1.png
1

หลักสูตรการช่วยเหลือด้วยการให้ออกซิเจน

from
฿2.500,00฿2.000,00

หลักสูตร Emergency First Response (EFR) – Oxygen Provider Course

คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ชุดออกซิเจนและให้ออกซิเจนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
 • Activity Level Leisurely
  1/8
 • Group Size Small Group
  6
All about the หลักสูตรการช่วยเหลือด้วยการให้ออกซิเจน.

หลักสูตร EFR สร้างความมั่นใจที่ส่งเสริมให้คุณช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และสนับสนุนให้รับมือในลักษณะที่เหมาะสม

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อมุ่งเน้นที่ทักษะสำคัญถึงวิธีการให้ออกซิเจน เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดโรคจากการดำน้ำ หรือระบบหายใจล้มเหลว

หลักสูตรนี้เน้นเฉพาะ : เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อผู้อื่นในกิจกรรมทางน้ำ เช่น ครูสอนว่ายน้ำ คนประจำเรือ ผู้ดูแลเด็ก ไกด์ดำน้ำ นักดำน้ำ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต และ เจ้าหน้าที่ดูแลประจำฝั่ง ฯลฯ

ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนของกิจกรรมทางทะเล กฎระเบียบที่บังคับใช้ในประเทศอิตาลี (กฏกระทรวงฉบับที่ 146 วันที่ 19 กรกฎาคม 2551) โดยระบุว่าในส่วนของกิจกรรมใต้น้ำ ผู้ดูแลและลูกเรือช่วยเหลือในเรือจะต้องมีความเหมาะสมและมีสิทธิ์ได้รับการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินใต้น้ำ และรวมถึงการให้ออกซิเจนในการช่วยเหลือรักษา

การปฐมพยาบาลการให้ออกซิเจนในกรณีที่มีการบีบอัดจากการดำน้ำ นักดำน้ำ ที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ การให้ความช่วยเหลือจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามมาตรฐานการแซกแซง โดยขั้นตอนในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการแนะนำจากองค์กรทางการแพทย์ระหว่างประเทศหลักรวมถึงสหภาพยุโรป


รายละเอียดหลักสูตร

 • กายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยาของระบบทางเดินหายใจ
 • กายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิต
 • การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินใต้น้ำ
 • การบำบัดด้วยออกซิเจน
 • การบริหารออกซิเจน
 • การทดสอบภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในระหว่างการเรียนหลักสูตรนักเรียนจะต้องเรียนรู้ :
– กฏระเบียบปัจจุบันที่ควบคุมการบริหารออกซิเจน นอร์โมบาริก เพื่อใช้ทางการแพทย์ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางน้ำ
– หน้าที่หลักของระบบทางเดินหายใจ
– กายวิภาคของระบบไหลเวียนโลหิต
– สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
– วิธีรับรู้สัญญานและอาการของเหยื่อที่ได้ผลกระทบจากการจมน้ำ ความผิดปกติของการบีบอัดและภาวะความดันเลือดเกินในปอด
– วิธีการประกอบชุดออกซิเจน ตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย
– วิธีการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมในภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ
– การใช้ประกอบต่างๆ ของหน่วยออกซิเจนอย่างเหมาะสม และให้วิธีการที่เหมาะสมในภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ
– ขั้นตอนการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ในการให้ออกซิเจนอย่างเหมาะสม


การรับรองมาตรฐานของผู้ให้บริการออกซิเจน

หลักสูตร BLS-D อะคาเดมี่ คู่มือหลักสูตรการปฐมพยาบาลผู้ให้บริการออกซิเจนที่ได้รับการรับรองโดย SIMSI, สมาคมเวชศาสตร์ใต้น้ำแห่งอิตาลี ผู้ที่มีสิทธิบัตรและได้ผ่านรับรองหลักสูตรจะเป็นผู้มีความสามารถและเหมาะสมในการที่จะให้ การปฐมพยาบาล เพื่อสนับสนุนในการทำงานที่สำคัญ (ของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ปฐมพยาบาล) รวมถึงการช่วยเหลือและให้ออกซิเจนกับผู้ประสบอุบัติเหตุหลังจากการจมน้ำ


อุปกรณ์ประกอบการสอนในการให้ออกซิเจน

นอกจากนี้ความสำเร็จของการรับรองการปฐมพยาบาล Oxygen ยังเป็นสิ่งจำเป็นและต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร Rescue Diver และ Apnea   Level 3 ในหน่วยงานสอนดำน้ำรายใหญ่ ซึ่ง  BLS-D Academy จะใช้สื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์หรือแบบดิจิทัลเท่านั้น เพื่อรับประกันการแสดงเนื้อหาที่อัปเดตตามหลักเกณฑ์ล่าสุดอย่างเป็นทางการตลอดเวลา.

oxygen provider "first aid" course
หลักสูตร“ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จาก BLS-D Academy ประเทศไทย
The course package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this course?Items that are included in the cost of course price.
 • การฝึกอบรมการใช้ชุดออกซิเจน
 • คู่มือออนไลน์
 • ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • ค่าผู้สอน
 • ใบประกาศนียบัตร
 • การรับรอง